ahbekmode

سےمےوو آلآمےيےرہۣۗ شےجےوونهہٰ

(تبا للزمن-الذي-جعلني-ارى رؤوسا-تكبرت علي-وانا-صنعتها)‏المفضلة أنتقي گلمآتي : ب آسلوب مختلف () ! ۆ آتحدث بَ فگر عآلي ♥ عقليَ يسبقنيّ بَ سنوآت ˛ ۆ ذوقيَ غير مرتبط * .. / بَ ذوق آحد :$♡Ȝbḓullặ‏ Ȝbḓullặ Ǻľ-haĩdäřy ♥ ☻/ /▌ / \ Please Wait A Minute..Loading...[██████████████]100% /█\ .Π. ●̮̮̃•̃) ••► ₩ęф₥ệ .Π. ••► ₥ƴ ₣Ṝ!ệή₫$ dont Waste Your Time Trying to Hurt Me Cuz I Already Have ▬▬► ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ ) (•̮̮̃•̃) dn't L!Ke me ? [ ur problem ] ......(•̮̮̃•̃) LOVE me or HATE me ( idon' care) Loading my Death :( ... ████████████] 99,9 % ♥ ♥ Hate My LIFE ♥ ♥ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ₥ƴ Ŋä₥ę ••► nino abooode (( nino )) ₥ƴ ß!ṜŦħ Đäƴ ••► (( 10 / 6 / 1996 )) (( ߣåςҜ Đäƴ )) ₥ƴ ṜęŁ!G!фŋ ••► ۩ мÜsĺ¡₥ 4 ẽvệя ۩ ₥ƴ ß!ṜŦħ ṖŁåςę ••► alex , ★ IRAQ ★ ₥ƴ $ςħoOŁ ••► M!Ł!Ŧårƴ Ħ!Għ $ςħoOŁ ₣äṾōṜ!Ŧę ςōŁōṜ$ ••► Ṗ!ŋҜ , ߣųę , GṜäƴ , ߣåςҜ , ṜęĐ ₣äṾōṜ!Ŧę ṖŁåςę ••► ❤ ❤ Ăŋƴ ₩ħeṜe ₩!Ŧħ ₥ƴ ŁфṾe ❤ ❤ Ħфḇḇ!e$ ••► Ɣåħфф , ₣äςєßффҜ , football ₣!Ṝ$Ŧ Mфv!e$ ••► Ħфrrфr , ςф₥dệƴ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ____________.$$$$$$$.____ _______._______$$$$$$$$$$____ ____$$$$$$____$$$$$$$$$$$$___ ___$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$___ __$$$$$$$$"__$$$$$$$$$$$$____ __$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$"____ __$$$$$$$_____$$$$$$$$$______ ___$$$$*_______*$$$$*"_______ _$___________________________ _$$__________________________ _"$$______________________$$_ __"$$$_________________.$$$___ ___"$$$$.___________.$$$$*____ _____*$$$$$$$$$$$$$$$$$$"____ _______"$$$$$$$$$$$$$*______ <><><><><><><><> …….♥#########♥ …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ……….♥………….♥…………♥ …………..♥…..♥………………♥ ……………….♥………………..♥ …………….♥……♥…………..♥ …………..♥………….♥….♥ ………….♥ ………..♥ ……….♥ ………♥ ………♥ ……….♥ …………..♥ ……………….♥ ……………………..♥ ………………………….♥ ……………………………♥ ……………………………♥ …………………………♥ …………………….♥ ………………♥ ………….♥ …….♥ …♥ .♥………………………..♥….♥ ♥……………………..♥………..♥ .♥………………….♥…………….♥ ..♥……………….♥………………♥ …♥………………………………♥ …..♥…………………………..♥ ……..♥…………………….♥ ………..♥……………….♥ …………..♥…………..♥ ………………♥…….♥ …………………♥..♥ .....................♥ … … … … .. ..…$ $$… … … … $… … $ $$$… … … $ … … …$ $$$$… … $ … … … …$ $$$$$… $ … … … … …$ $$$$$$$$$$$$$$$… … $…$…$…$…$ $$$$$$$$$$$$$$… … … … … … … $ $$$$$$$$$$$$$… … … … . … …$ $$$$$$$$$$$$… ... ... .. … … ..$ $$$$$$$$$$$… ... ... ... ... ...$ $$$$$$$$$$… ... ... ... ..… … $ $$$$$$$$$$$… .. ... ... . … … . $ $$$$$$$$$$$$… . ... .. ... ... … …$ $$$$$$$$$$$$$… ... .. ... .. .... …$ $$$$$$$$$$$$$$.. .................. ..$ $$$$$$$$$$$$$$$… … $... .$…$…$ $$$$$…$… … … … … $ $$$$… …$… … … … $ $$$… … …$… … … $ $$… … … …$… … $ $… … … … …$… $ ___000000_____000000____00000_00000 ___000000_____000000___0000000000000 ___000000_____000000____00000000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000________000 ___000000_____000000_________0 ___00000000000000000___0000000000000 ___00000000000000000___0000000000000 ___00000000000000000______0000000 ___00000000000000000______0000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000______0000000 ___000000_____000000___0000000000000 ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ Sensitive... █▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 100% Crazy... ██▒▒▒▒▒▒▒▒ 100% Smart... ███▒▒▒▒▒▒▒ 100% Attractive... ████▒▒▒▒▒▒ 100% Creative... █████▒▒▒▒▒ 100% Cute... ██████▒▒▒▒ 100% Cool... ███████▒▒▒ 100% Good... ████████▒▒ 100% Caring... █████████▒ 100% Friendly... ██████████ 100% JUST E ME... ♥ l█████████████ Lσαdιиg...1oo% ^___love___^ ♥ ̿ ̿̿̿ ̿̿'̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ ☷ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ ǍŁŁħ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ Ṃä₥ƴ Ǎή₫ Đä₫ƴ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ ₥ƴ ßṜǾŦħệṜ$ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ sister [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ ₥ƴ ₣Ṝ!ệή₫$ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ IRAQ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ ♪ ♫ Ṁϋ$!ç ♫ ♪ [I̲̅̅] )̲̅ζǾṾễ Ų ß2ää ............................................. |̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|.ılıll ♥♥ Dont Stop The Music ♥♥.ılıll.|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅| ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ █ ▄ -----------------------------> ☒ ♥ ☒ ☒ ♥ ☒ <----------------------------- §________________________________________________§_ §§________________________________________________§§ §§________________________________________________§§ _§§_____________________________________________§§__ ___§§§_______________________________________§§§____ _____§§§§_______________§§§§§§_____________§§§§_____ ______§§§§§§§_________§§§§§§§§§§________§§§§§§______ _________§§§§§§§_____§§§§§§§§§§§___§§§§§§§§§________ ___________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___________ _______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ ________________§§§§§§§§§§§§§§ny§§§§§§_______________ ________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________ ________________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_______________ _______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ _______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§______________ _______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________ ______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_____________ ______________§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§____________ ______________§§§§__§§§§§§§§§§§§§___§§______________ ____________________§§§§§§§§§§§§§___________________ ____________________§§§§§§§§§§§§§___________________ ____________________§§§§§§§§§§§§____________________ _____________________§§§§§§§§§§§____________________ _____________________§§§§§§§§§§§____________________ ______________________§§§§§§§§§_____________________ ______________________§§§§§§§§______________________ _______________________§§§§§§§______________________ _______________________§§§§§§_______________________ _______________________§§§§§§_______________________ ______________________§§§§§§§§______________________ ______________________§§§§§§§§______________________ _____________________§§§§§§§§§§_____________________ ____________________§§§§§§§§§§§_____________________ ___________________§§§§§§_§§§§§§____________________ ___________________§§§§_____§§§§____________________ __________________§§§§§§___§§§§§§___________________ ... (●̮̮̃•̃).(●̮̮̃•̃) /█\ ♥/█\ YOU & ME I LOVE YOU لأنـي أصـلا I lövè..ýöù ويـوم ورا يـوم I..мiss..ýöU وما أقـدر أعيـش الدهـر ......ώithöùt..ýöù دخيـل اللـه stäý..ώith..мè وأرجـوگ يا غالي dönt..lèävè..мè ومثـل ما حبيتك Plèäsè..lövè..мè ونعيـش أحـلى حياه ýöù...änd..мe U can asK mE ! <><><><><><><><><><><><><><><><؛><>> :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ http://invalid.invalid/ ><><><><><><><؛><<>< خـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـّ آنـޢޢـيـޢޢـ آحـޢޢـبـޢޢـبـޢޢـبـޢޢـبـޢޢـبـޢޢـبـޢޢـڪ .. لـޢޢـآ بـޢޢـلـޢޢـ آعـޢޢـشـޢޢـقـޢޢـِقـޢޢـقـޢޢـقـޢޢـقـޢޢـقـޢޢـڪ .. ﻻ بـޢޢـلـޢޢـِ آتـޢޢـنـޢޢـفـޢޢـسـޢޢـسـޢޢـسـޢޢـّسـޢޢـڪ.. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـُ آنـޢޢـڪ ؛ رۅحـޢޢـيـޢޢـ، ... ... ... قـޢޢـلـޢޢـبـޢޢـيـޢޢـ، حـޢޢـيـޢޢـآتـޢޢـيـޢޢـ ، ډنـޢޢـيـޢޢـتـޢޢـيـޢޢـّ ، عـޢޢـشـޢޢـقـޢޢـِيـޢޢـ ، . لـޢޢـآ بـޢޢـلـޢޢـ أڪثـޢޢـرُ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـّ آنـޢޢـڪ مـޢޢـخـޢޢـتـޢޢـلـޢޢـفـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـِڪ آڪسـޢޢـَجـޢޢـيـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـڪ تـޢޢـعـޢޢـيـޢޢـشـޢޢـ بـޢޢـډآخـޢޢـلـޢޢـيـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـڪ رۅحـޢޢـ آسـޢޢـتـޢޢـۅطـޢޢـنـޢޢـتـޢޢـ كـޢޢـيـޢޢـآنـޢޢـيـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ آخـޢޢـتـޢޢـنـޢޢـقـޢޢـ عـޢޢـنـޢޢـډمـޢޢـآ تـޢޢـبـޢޢـتـޢޢـعـޢޢـډ عـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ .. أخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ أنـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ آحـޢޢـتـޢޢـآجـޢޢـڪ ۅآفـޢޢـتـޢޢـقـޢޢـډڪ بـޢޢـسـޢޢـرعـޢޢـهـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـ يـޢޢـۅمـޢޢـيـޢޢـ ډۅنـޢޢـڪ ڪ آنـޢޢـهـޢޢـ لـޢޢـمـޢޢـ يـޢޢـڪنـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـ عـޢޢـيـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ لـޢޢـمـޢޢـ تـޢޢـعـޢޢـشـޢޢـقـޢޢـ غـޢޢـيـޢޢـرڪ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـنـޢޢـيـޢޢـ لـޢޢـآ آسـޢޢـتـޢޢـطـޢޢـيـޢޢـعـޢޢـ رؤيـޢޢـتـޢޢـڪ حـޢޢـڒٍيـޢޢـنـޢޢـ .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـمـޢޢـ آنـޢޢـيـޢޢـ " لـޢޢـآ آسـޢޢـتـޢޢـطـޢޢـيـޢޢـعـޢޢـ آلـޢޢـعـޢޢـيـޢޢـشـޢޢـ ډۅنـޢޢـڪ " .. آخـޢޢـبـޢޢـرهـޢޢـّمـޢޢـ آنـޢޢـڪ ﺂنـޢޢـآ ♥ كـޢޢــَكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـكـޢޢـمـޢޢـــَ أ‘عـޢޢـشـޢޢـقـޢޢـهـޢޢـْآآآآآآآآ عـޢޢـنـޢޢـډمـޢޢـآِ~ يـޢޢـأتـޢޢـيـޢޢـْ ألـޢޢـلـޢޢـيـޢޢـلـޢޢـً ۅأحـޢޢـكـޢޢـيـޢޢـلـޢޢـهـޢޢـآًَ نـޢޢـعـޢޢـسـޢޢـآنـޢޢـةًَ ^^^ To BeCoMe My FrIeNd I HaVe A sImPLe RuLeS & mY rUleS aRe ...^^^ 1- DoN't AsK mE 4 My mObIle NuMbEr cUaSe I wOn'T GiVe It 2 YoU 2- DoN't TaGG mE iN sUcK pIcS oR vIDeOs cUaSe I'll rEmOvE mY TaGG 3- DoN't pOsT iMpOLiTe sHiTs On My wAll cUaSe yOu WiLL gEt ThE sAmE tHiNg On yOuR wALL 4- DoN't TeLL mE ThAt I'm WrOnG cUaSe I'm AlWaYs RiGhT 5- In CaSe ThAt I'm WrOnG ... LoOk At RuLe NuMbEr 5 :P هآي السنـہ لآزم أع‘ـوفڪ « من صدڪ » ~ منظلّ سوآ نفترڪ لآزم نفترڪلو أبقىً يڪتلني آلقهرً و يـخَلصً ع‘ـيونيً « السهرً » ←هيـہ السنـہ 12 شهرً « ڪل لـפـظـہ أتعذب أنـآ » ~ هآي السنـہ "ـآ إ إ رضضـى بالمـووت مآ ارضض‘ـِـِى لحظـﮧ بليـآڪ « ~|وآتمنـى آعيـَـَش كـل عمـري البـآقـي ويـآڪ | ×AnTy WwWbSs ......فـرآق‘ـَـَڪ دمرلـَـَي حآلـَـَي مـوؤ ڪآدر آنـَـَي آنسس‘ـآڪ آنتـة ع كلبـَـَي غآليارجعلـَـَي اترآجڪ آعآتـب واصصـبر وآشڪيلـَـَك < المـن تشڪي يـآ ڪلبـَـَيع الـآيآم الي رآحـت لـوو ع آلـي خآنـي بحبـَـَي ღ "ڷـآ تظـَـًـَن اض‘ـعف 7ـبيبي وآرجع احبـڪ من جديد وڷـًـَآ تڪوؤڷي اني نـآإدم هذآ عذرڪ ما يفيـَـَدانتـہ تتحجج عليـہ ڷـا تذب اڷلوم بيـہَ شششـمآ تس‘ـَوؤي يا حبيبي ڪڷبي "| من يمڪ حديدتريد هم ارجـع واحبـڪ ما اجازف مستحيل ويآڪ اني بس آعآني .. ع حبڪ ماڷي حيل .. × }ڪـآإفي اس‘ـَـَڪت ولـآ ڪلـمہ هذا حجيڪ ما افهمـہ لـا تڪـوؤولي وياڪ اوآإفي... .. اسڪت ڪكافي تعيـد!________________.♫♥.__________!________________.♥♫♥.____________.♥. * .* ..!________________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * .* . * .!________________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * .* .!_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * . * .!__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * .* ..!_____.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * . * . * ..!__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..!_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * ..!________________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * ..!________________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* ..!________________.♥♫♥.____________.♥. * . *.|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅| .ιllιl.•✭I ♥ music.|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅| . Ĭ)̲̅ζǾ√ễ ḾuŝĬc >>>>>>>>------ ̿̿̿ ̿' ̿'\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿ ------ .ılılılıllılılı.|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|.ılılılıllılılı. Plz if U r emo don't join usAdmin:1-Meme 3lyan (creator)2-yasmine Al-shughry3-kinana fehmi (el 7jeh)4-rajab mohammad (●̮̮̃•̃) ••• ► I/█\ •••► HaTe.Π. •••► EmOMADE IN SYRIA█║│█│║▌║││ questa pagina è stata creata x tutti gli ╔═╦══╦═╗║╩╣║║║║║♥╚═╩╩╩╩═╝ Boys e x tutte le╔═╦══╦═╗║╩╣║║║║║♥╚═╩╩╩╩═╝ Girls ;D diventate fan :D ♥ Hostpot e̲̅||̲̅M̲̅||̲̅o̲̅ ▄▀▄▀▄▀▄ EMO STAR ▄▀▄▀▄▀▄ |̅e̲̅||̲̅M̲̅||̲̅o̲̅, ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡๏)♪--=▓ I LoOoOoVe EmOoOo⺌▓=--♫(๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ , EMO WORLD (///_♥) ♥ ҳҲ.ÊмѺ ĦдŕĐǿŝş-.яǾćĶēR..ılı. l๏שє ๓є ๏г ђคtє ๓є เtร ๓є ... しѺ√乇 M乇 Ѻ尺 FŲㄈҜ Ѻキキ ...ҳҲ.ılı.ÊмѺ ĦдŕĐǿŝş-яǾćĶēR..ılı.(ČЯŖДąŹżŽỹŶÿ' .яǾćĶēR..ılı.)Ȇmő-Têçk (ČЯŖДąŹżŽỹŶÿ' ╔ █ ▄ █ ▄ Welcome ▄ █ ▄ █ ║║╚══► ..To..Just for EmO ==>>> javascript:fs.select_all();█ 100 √██ 500 √███ 1.000 (●̮̮̃•̃) ••• ►Iηvitє αll/█\ •••►Yσυr.Π. ••• ►Friєηdsmy heart will always with you ♥ ♥ ♫♪♂♀√████ 1.500 √█████ 2.000 √██████ .2.500 MOOKA_♥♥♥_____♥_____♥_♥_____♥_____♥______♥______♥______♥___________♥_________♥_______♥_____________♥___♥_________________♥___________ღ ℓ٥ﻻ ﻉ√٥υ F٥гﻉ√ﻉ ▐▬▌ey A)̲̅ζ)̲̅ζ♥ W)̲̅ζcX ŤŎ My ṔяΘf!)̲̅ζe.... ๏̯͡๏my name is husaam 1995↨↨♥I♥wish■to▀be▀your■friend↨↨↓add♥mee pleeeeeees↨↨♥I wish■to▀be▀your■friend ↨↨r ღ † ¸.•*¨*•XБŐöѺÿŶỹ i love emo ----oooO---- ----(---)---- -----\--(-- ------\_) -----------Oooo--- -----------(----)--- ------------)--/---- ------------(_/- ----oooO---- ----(---)---- -----\--(-- ------\_) -----------Oooo--- -----------(----)--- ------------)--/---- ------------(_/- ممكن أعرف مين اللي دخل بروفاآآآيلي وانا مو موجوووود ؟؟؟!!!!! آثار رجله وآآآضحه ,, يلا اللي دخل يعترف قبل ما ادور عليكم ,, >_< واآآآحد وآآآحد وأقارن خطوآآآتكم xD !! عالعمـــــــــــــــــــــــــــــوم!! ادخـل برجلك اليمين " ....oooO............... .....(....).............. ......)../....Oooo..... .....(_/.....(...)....... ..............(_/........ (●̮̮̃•̃) ••• ►Hey /█\ •••►Every .Π. ••• ►Body ___________________ ♥♥. __________________ التدخيــــــن ممنوع <<<<<<البـــروفايل صدروو تــــــعبــان xPe ___________________ ♥♥. __________________ eNo O.o ليش كل الناس بتفكر انو الملائكه بتلبس بس ابيض ؟؟ ! ! ! ! ! ! ! ! ! انا بلبس كل الالوان و عادي xPee ___________________ ♥♥. __________________ ♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫♫ ♫ ..(( ♥..♥..♥)) ,㋡ ..(( ♥..♥..♥)) __________________ ♥♥. __________________ ڳـم ڳنت اتمنـىّ أنِ يـِڳـون لـيّ حبيـِب ! مثِـل القذآفــــــي .. مهمـــآ قلــت لــﮪ إَرحـــل .. لـآ يرحــــــل♥~XP ~ ^^ ~ تحبني أو تكرهني!! جميــعها مفضله لدي اذا كنت تحبني / سوف اكون دائما في قلبك .. اذا كنت تكرهني / سوف أكون دائما في بالك .. :) ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ 000000000000__000000000000 _0000000000____0000000000_ __00000000______00000000__ ___000000________000000___ ____0000__________0000____ _____00____________00_____ _____ راحت ايام عنتر وعبلة هاي أيام الخاين والهبلةҳ̸Ҳ̸ҳ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· انا رجل لست ككل الرجال خلقت من الكبرياء................ علمت النساء معنى البكآء.... ووصل كبريآئي حدود السمآ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· تبا لكل فتاه تحسب نفسها في العالي ...................... انتي وربي لسيدها ولست بها ابالي......................... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· كالزجاجه أنا يسهل عليك كسري لاكن ..................... إحذر من لملمتي مره أخرى لأني حتمآ سوف أجرحك....... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· ليـس ضــروري أن تمتـــلك أصدقــــاء.. حتـــى يكـــون لديـــك شخصـــية جـــذابــة ... فالنمــــر يسيــــر وحيــــداً ........... بينــماالخـــروف يســــير فـــي قطيــــع ....................... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· إذا كرهت الحيا ة من أجل شخص.......................... فأنت كمن حرق بيته من أجل حــشــرة..................... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· لا تجعل احدا يعرف سر دمعتك .......................... لانه سيعرف كيف يبكيك.................................... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· سأترك حبك ليس كرها بل لكثرة الشركاء فيه ............ فأنا كالأسد لا أشرب من كأس شربت منه الكلاب........... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· مــن الــجــمــيــل ان تــحــب ................................ ولا كـــن مــن الاجــمــل ان يشــعــر بــك مــن تــــحبــــه... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· لا تبكي يومآ على من باعك ................................ بل أجعله يبكي على ضياعك................................ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· ما اصـعب ان تعـشـق شـخـص بـجـنـون .................. وانــت تــعــرف انــك لــه لــن تــكــون...................... ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· حين يتجاهلك شخصاً مـآ ,،•أعرف إنك ~ الأهـم لديـه ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· لا تطارد نجما هاربا... فالسماء مليئة بالنجوم.............. ثم ما ادراك؟!... ربما كان من نصبيك القمر................. ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· ҳ̸Ҳ̸ҳحين رأيتك أحببتك وحين أحببتك كرهت نفسي......ҳ̸Ҳ̸ҳ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· ҳ̸Ҳ̸ҳعندما تبدأ بالتصرف ضد مصلحتك الشخصيه.............. تأكد بأنك عاشق.............................................ҳ̸Ҳ̸ҳ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· احرقي ما شئت من جسدي فدموعي تطفيه لكن اياك.. ان تحرقي قلبي فأنت فيه................................. ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· انا لم ابكي من اجل الفراق ولاكن................. ضحكت من غدر الزمان............................. ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· أولاً أنا.. ثانياً أنا... وفي الختام ..أنا فهل تزعجك أولوياتي أحببتك...نعم !!!! ولكن حان الوقت... لأحب ذاتي.. ҳ̸Ҳ̸ҳ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· اكتب مايقوله الناس ضدك في أوراق...وضعها تحت قدميك.. فكلما زادت الأوراق...ارتفعت انت الى الأعلى.........ҳ̸Ҳ̸ҳ ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· (▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے ˙·٠٠•● ♥ ●•٠٠· إسـمي لم أختاره … ولم يخيّرونني فيه … !! لا أعلم هل إختاروه لي … أم هو إختارني … ؟؟؟ ولكن الأكيد أنّه مدّون في السماء قبل أن أولد على الأرض . ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. عمــري يمتد منذ أول صرخة أطلقتها هلعاً من صدمة خروجي من عالمي الصغير الآمن في بطن أمي إلى هذا العالم الكبير المتماوج المسمّى بالحياة. ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. طــريقي يقولون أنّي مسيّر … ويقولون أنّي مخيّر بين هذا … وهذا … طريقي .. شقته آمالي وتطلعاتي من بين طرق الحياة ودروبها المتشعّبة مفروشٌ بالورود أحياناً … وبالشوك أحياناً أخرى . ورغم ذلك …. أسير فيه وأنا ….. قانع … والحمد لله . ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. أمنـيـتي الإنسان بطبعه يحب أن يعيش سعيداً هانئاً … أن يمتلك جميع المقوّمات التي تجعل حياته أكثر متعة و رفاهيةً . الأمنيات… لي .. لأهلي .. لأحبّائي .. لوطني .. لعالمي … كثيرةٌ جداً لو وزّعتها على أيام العمر … ربما إنتهى العمر ولم أستطع تحقيق قليل منها أو كثير في كل يوم ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ لقد قالوا : كن حقيرا تعش اميرا. ولكنني لا أستطيع أن أكون حقير.. مـش شـرط أعـجـب ڪڵ ٱڵنـآڛ . ٱنـٱ مـش ڪڵ ٱڵنـآڛ بٺعجبنـې.. ولدت ولم اختر امي و ابي مع ذلك احببتهم فكيف يكون حبي للذين اخترته غــــــروري عــــــنـــوانــــي, و حــــــبــــــك تــــحــــت اقــــدامــي.. صمـــتي ليس جهلا بما حولي,ولكــن ما حولي لا يستحق الكلام. ...سابقى ابتسم لان ابتسامتي هي احتقار لكل من جرحني ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. لا تبكي على اي علاقه في الحياه لان الذي تبكي من اجله لا يستحق دموعك..والشخص الذي يستحق دموعك لن يدعك تبكي ابدا ! ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. اقسى اللحظات ان تكون بعيدا عن شخص يحتاج اليك وانت تحتاج اليه اكثر وقدتتمنى يوما انك لم تعرف شخصا ما ليس لانه المك بل لانه اسعدك لحد الالم ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. اسوأ احساس في الدنيا هو ان تكتشف ان الانسان الذي تحبه قد خانك و الاسوأ من ذلك هو ان تتأكد ان الحب خرافة غبية لكننا نصدقها لاننا نحب الاوهام ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. لا تخبر احد بسرك لأنك اذا انت لم تستطع ان تحفظ سرك فلن يستطيع الأخرين حفظه لك ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. الناس سوف يتروكونك وحيدا فهذه نصيحة لك القلب ذو المفاتيح الكثيرة فليست واحدة من ستدخله ☻ ♥☻ /█\./█\ .||. .||. ! ليس المهم أن تكون صديقي ...المهم أن تكون صادقا معي ما أجمل الإنسان الذي يتألم و لا يتكلم..يحب و لا يخون..يبكي و لا يصرخ..فليس كل إنسان مبتسم سعيد,فوراء كل ابتسامة ألم شديدما أجمل الإنسان الذي يتألم و لا يتكلم..يحب و لا يخون..يبكي و لا يصرخ..فليس كل إنسان مبتسم سعيد, فقد تكون وراء ابتسامته ألم شديد حينما أسمع أحدا ينادي بإسمك،التفت يمينا وشمالا وكأنني سأراك فيدق قلبي كثيرا ويتغير حالي،،و للحظة من لحظاتي لا أعلم أنه يوجد أشخاص كثر يحملون إسمك،،،وعند إدراكي ألتفت وأضحك وأبكي بصمت اكره الاقتراب كثيرآ ممن احترمهم كي لاأفقد هذا الأحترام وكي تظل صورتهم نقية في مخيلتي فرؤية الأشياء عن بعد دائمآ تبدو أجمل عـجـبـا لـزمــان يـجـعـلـهـم فــى قـلـوبـنـا أحـبـاء ... فـنـظـن أنـهـم أوفـيــاء ... ونـقـدم كــل الأشـيـاء لـنـبـعد أعـيـنـهـم عــن الـبـكــاء ... ورغــم ذلــك يـهـجـرون حـيـاتـنـا دون أدنــى عـنــاء يَتَواجَدون...! وَحِينَ يُصبِحُ وجودَهُم { مُهِماً }... ~ | يَرحَلون | ~...! ║\ ║▒\ ║▒▒\ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ║░▒║ ▓▓▓▓ ]▓▓[ ]▓▓[ ]▓▓[ كــــــــفــــــــااااگي يا دنـــــــــيا حني علـــــيه.. أخــــــــــــــــــــــــذتي حبيبتي من بين ايديه.. مـــــــااااقــــــدر انســــــــــــــى صعب عليه.. فــــــــراقك ياغالــــــــي خلى الاه بــــــــــيه.. هــــــم يــــــــجي يوم واشـــــوفك حــبــيـبي.. بســــــــــهر الليالي هذا الحــــــــال حـــــالي.. من حيرة قلبي ضاع عنواني ودمعتي بعيني.. هــــــم يــــــــجي يوم اشـــوفك حــبـيــــــبي ████┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘ ┘┘┘┘┘ █┘┘█┘┘┘┘┘┘██████┘┘████████┘┘██ ████┘ █┘┘█┘┘┘┘┘██┘┘┘┘██┘█┘┘██┘┘█┘██┘ ┘┘┘██ █┘┘█┘┘┘┘┘█┘┘██┘┘█┘█┘┘██┘┘█┘█┘┘ ██┘┘█ █┘┘█┘┘┘┘┘█┘┘██┘┘█┘█┘┘██┘┘█┘█┘┘ ┘┘┘┘█ █┘┘█████┘█┘┘██┘┘█┘██┘┘┘┘██┘█┘┘ █████ █┘┘┘┘┘┘█┘██┘┘┘┘██┘┘██┘┘██┘┘██┘ ┘┘┘█┘ ████████┘┘██████┘┘┘┘████┘┘┘┘██ ████ ما اجمل ان تنتظر عودة الحبيب اليك" ♥ "دون ان تفقد الامل في حبه لك" ♥ "وتحت اي ظروف لان هذا" ♥ "هو الحب الحب الذي " ♥ "اذا دخل القلب لا" ♥ "يخرج منه الا " ♥ " مع خروج " ♥ الروح من" ♥ الجسد ♥ ♥♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥ ♥ .........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .................................♥ ..............................♥ ............................♥ .........................♥ ......................♥ ..................♥ .............♥ .........♥ ......♥ ....♥ ......♥......................♥...♥ ..........♥.............♥............♥ ..............♥.....♥...................♥ ...................♥.....................♥ ................♥......♥..............♥ ..............♥.............♥....♥ .............♥ ...........♥ ..........♥ .........♥ .........♥ ..........♥ ..............♥ ...................♥ ..........................♥ ...............................♥ .................................♥ .................................♥ ..............................♥ .........................♥ ..................♥ .............♥ .....♥ ...♥ .♥.............................♥....♥ ♥..........................♥...........♥ .♥......................♥................♥ ..♥...................♥..................♥ ...♥.........SaReQ.AlQeLoP ........♥ .....♥................................♥ ........♥.........................♥ ...........♥...................♥ ..............♥..............♥ ..................♥.......♥ ......................♥ FǾx BǿyxDmǿshăkệs'xdmoǮakes ▐▬▌℮llØ ♥ ♥ ωєℓ¢σмє тσ му profile ♥ ♥ .-..-. `·.·´ ●/ /▌ / \ To Go So Far That Every Next Step Makes You Get Closer ...♥ ʚϊɞ me ʚϊɞ /(,") ♥ (".) ./♥\. . /█\.O _| |_ _| |_ ♫ ♥ ıllıllılıı אומרים שאני חצי משוגעת,,אבל זה כל הקסם שלי,,♥ _♥__♥_________♥__♥___ _♥_____♥_____♥_____♥__ _♥________♥_________♥_ __♥________________♥__ ___♥______________♥___ ____♥___________♥_____ ______♥_______♥_______ ________♥___♥_________ __________♥___________ لا إسم لي , إسمي تبذير ٌ للأسماء .. مميزاتي =^^ أني امَتلأ بَك كلَّ يَومٍ أكَثر ! ...... ♥ . . =_♥ ! ,,, لآ إلہ إلآ آللہّ ..♥ ... :¨`·♥·´¨:I Love ·. :¨`·♥·´¨: you ....`·.¸.·´.... (●̮̮̃•̃).(●̮̮̃•̃) /█\ ♥/█\ YOU & ME I LOVE YOU لأنـي أصـلا I lövè..ýöù ويـوم ورا يـوم I..мiss..ýöU وما أقـدر أعيـش الدهـر ......ώithöùt..ýöù دخيـل اللـه stäý..ώith..мè وأرجـوگ يا غالي dönt..lèävè..мè ومثـل ما حبيتك Plèäsè..lövè..мè ونعيـش أحـلى حياه ýöù...änd..мe U can asK mE ! ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ورد ماتحبني **** بيني وبين نفسي اشگد افكر بيك واگول اشمعنى انت.. الشاغل اضنوني مو اول عشگ خاطر تشل الحال ولا اول جمال اتشوفك.. عيوني **** شجاها الروح يمك ذبت الاسرار وليش ارجف عليك ..وينخطف لوني وحتى الناس گامت تعرف بهل الحال وما اعرف.., شگلهم من يسألوني يطبون بصفنتي وعنك ايدورون ويلگوني افكر بيك... يلگوني **** وصاحت كلها صاحت هذا هذا فلان وما عندي لگوك.. وبيك تهموني ** تهموني بمحبتك والله لو يدرون على ضيم العلي.. ايضل يواسوني **** ما يدرون عايفني بمهب الريح وانه وياك.. عفت الما يعوفوني **** يحبوني اشكثر والجيتي ايتانون واخجل من كثر ما گام... يتنوني وانت الما تحبني اشلون بالله وياك امرن بيك...، ما امر باليحبوني **** عفت الي شروني ومن ارد اشلون هم اسوة بعد... والنوب يشروني حبيتك شجاني وما حسبت احساب خيعونك علي... مو انة خيعوني **** متحبني.. واحبك.. والمصيبة انوب اريدك وانهزم.. من اليريدون **** ومن دونك صرت ما اعيش وي الناس وانت بكل سعاده... تعيش من دوني باحزانك اودي دموعي تبچي وياك وبافراحك ابد ماتذكر اسنوني **** من سمعو اهلنة العشگ دگ الباب ما خلوك اهلك ...واهلي خلوني ما خلوك اهلك حگهم يخافون بس اهلي المحبتك ..شلع باعوني . . . .´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´ ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´ ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ ___000000________000000___ 000000000000__000000000000 _0000000000____0000000000_ __00000000______00000000__ ___000000________000000___ ____0000__________0000____ _____00____________00_____ lövè..ýöù لأنـي أصـلاً ......... .ويـوم ورا يـوم ...I..мiss..ýöù ........................... وما أقـدر أعيـش الدهـر ώith..öùt..ýöù دخيـل اللـه stäý..ώith..мè ..... وأرجـوگ يا غالي dönt..lèävè..мè ومثـل ما حبيتك Plèäsè..lövè..мè ……..*..lovel…* …..*..lovelovelo…* …*..lovelovelove….* ..*.lovelovelovelove…*…………….*….* .*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….* *..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* *.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.* .*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…* ..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…* …*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…* …..*….lovelovelovelovelovelovelov…* ……..*….lovelovelovelovelovelo…* ………..*….lovelovelovelove…* ……………*…lovelovelo….* ………………*..lovelo…* …………………*…..* ………………….*..* ……………………*. …..♥#############♥ …♥###############♥ ..♥#################♥………………♥###♥ ..♥##################♥……….♥#########♥ ….♥#################♥……♥#############♥ …….♥################♥..♥###############♥ ………♥################♥################♥ ………..♥###############################♥ …………..♥############################♥ …………….♥#########################♥ ………………♥######################♥ ………………..♥###################♥ ………………….♥#################♥ ……………………♥##############♥ ………………………♥###########♥ ………………………..♥#########♥ ………………………….♥#######♥ ……………………………♥#####♥ ……………………………..♥###♥ ……………………………….♥#♥ …………………………………♥ …………………………………♥ ……………………………….♥ ……………………………..♥ ……………………………♥ …………………………♥ ……………………….♥ …………………….♥ ………………….♥ ………………♥ ………….♥ ………♥ ……♥ …..♥ ……♥………………….♥…♥ ☆☆♥░▓▓▓▓▓░░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓░░░░▓▓░♫░░☆ ☆☆░░░♫░░▓▓░░▓░░░░░▓░▓▓▓░░░▓▓▓░░♥☆☆ ☆☆░░♥░░░▓▓░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░ ▓░░♫☆☆ ☆☆░♫░░▓▓░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░♫░☆☆ ☆☆░░░▓▓░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░░♥░☆☆ ☆☆░♥▓▓░░░░░░▓░░░░░▓░░░▓░░░░░▓░░♫░☆☆ ☆☆♫░▓▓▓▓▓▓░░░▓▓▓▓▓░░░▓▓▓░░░▓▓▓░░♥░☆ ╔╦╦╦═╦╗╔═╦═╦══╦═╗ ║║║║╩╣╚╣═╣║║║║║╩╣ ╚══╩═╩═╩═╩═╩╩╩╩═╝ ++++++++++█████████████████████+++++++++++ +++++++++++███████████████████++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ......+++++++++++++++██████++++++++++++++++ ....++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++██████++++++++++++++++++ ++++++++++++++++██████████++++++++++++++++ ++++++++++█████████████████████+++++++++++ . +++++++███████++++++++++++++++++++++++++++ +++++███+++██████+++++++++++████████++++++ ++++██+++██████████++++++████++++++███++++ +++██++█████████████++++███+++█████████+++ ++██++███████████████++██++█████████████++ ++█++██████████████████+++███████████████+ +██+██████████████████++█████████████████+ +██+██████████████████+██████████████████+ +█+██████████████████++███████████████████ ++███████████████████████████████████████+ ++███████████████████████████████████████+ ++++████████████████████████████████████++ ++++███████████████████████████████████+++ +++++█████████████████████████████████++++ ++++++████████████████████████████████++++ ++++++███████████████████████████████+++++ +++++++█████████████████████████████++++++ ++++++++██████████████████████████++++++++ +++++++++████████████████████████+++++++++ +++++++++++█████████████████████++++++++++ ++++++++++++███████████████████+++++++++++ ++++++++++++++███████████████+++++++++++++ ++++++++++++++++███████████+++++++++++++++ +++++++++++++++++████████+++++++++++++++++ +++++++++++++++++++████+++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++██++++++++++++++++++++ _____________________________________ شخصيـتي .. آخذ آنطبآع ع آي وآحد من آول نضره ... آليحترمني آحترمه .. الي يعآندني آ عآنده 5 مرات اكثر .. صريح ... مآ استعجل بإتخآذ القرآر .. غآمـض .. خفيف دم .. آستفزآزي بشكل مضاعف اذا احد حآول يستفزني .. كريم .. بسيط .. متوآضع .. احب آلكل .. مآ عندي عدآوة ويآ احد .. آلي يندك بطرف يخصني مآ ارحمه .. و هوآية اشيآء مآ اكَـدر آكَـولهآ لأن مثل منكـَول >> من مدح نفسه ذمهآ .. _____________________________________ آكرهـ /، آلنفآق ، آلجذب ، الحجي بالضهر ، الهمبله ، آلغرور ، الـ تكبر ، الحسد ، الحقد ، الهوسة ، الخبصه ، القرآية ، الملحه ، الـ تشمير ، المجآمله ، اللوآكه ، الزعطـه ، العنآد ، إلفلوس ، الزلآطه ، عصير البرتقآل ، الثوم ، البصل ، الـ جآينيز فود ، الملح الزآيد ، الدهن ، .الإلتزآم ، الكسل ، الإجبآر ، المشركَه ، الجوع ، آكون نآيم وآحد يكـَعدني باي شكل من الاشكال ، الروتين ، آلرجيم ، البدآنه .. _____________________________________ آحب /، آلطشآت ، الطلعآت ، الونسآت ، التوآضع ، الصرآحه ، النقآش ، المسآعده ، السلطه ، النفوذية ، الإنعزآل ، الهدوء ، الرومآنسية ، النت ، آلـ فوتو شوب ـ الصدآقة ، آلصدق ، آكل البرآ ، كي آف سي ، هآرديز ... الخ ، حيآتي كلهآ ع بعضهآ ، اهلي ، الي يحبني آحبه والي يعزني آعزه _____________________________________ .. حيآتي عبآره عن طلعآت / طشآت / ونسآت / صدآقه / تلفون / نت / لآب توب .. .. .. يكَـولون عني آعذب إلي يحبني .. ليش مآ ادري :D . Moviesإلــ ■ .. Titanic ■ .. Twilight [1,2,3] ■ .. Avatar ■ .. Saw [1,2,3,4,5,6] ■ .. The Matrix ■ .. A Walk To Remember ■ .. Rocky ■ .. The Mummy Tomb ■ .. Brave Heart ■ .. Hostel [1,2] .. يارَبْ إذا أعطيتني مَالاً فلا تأخذ سَعادتي وإذا أعَطيتني قوّة فلا تأخذ عّقليْ وإذا أعَطيتني جَاهاً فلا تأخذ تَواضعْي وإذا أعطيتني تواضعاً فلا تأخذ عزتي وأذا أعطَيتني قدرةً فلا تأخذ عفويتي ___________________________________ قدّ آگۆۆۆنْ مجرد انسان عآدَيْ في هذآ آلعآلم لگنيّے آثق بِـ آنني { آبن } لِـ بلد آغلى من آلعآلم بِـ آگملهَ ، ♥♥♥♥ ليس ذنبي أن العقول صغيره أمآم فهمي ‘ ..! وليس ذنبهم / أن فهمي صعب .. ! كل مآ ادركه أن لي قنآعآت لا تقبل القسمه‘ على 2 ..! ولا تقبل الجزر والمد ..! ولآ تقبل أن تكون مش‘ـآبهه لـ ‘ قنآعآت للأخرين ..! أنآ مختلف‘‘ طبعآ ليس لـ ألافضل... وليس لـ الأسوء‘ (: ولكني‘ أختلف _____________________________________ ﺗﺬﻛﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺛﻼﺙ ♡ ﺗﺤﺐ ♡ ﺗﻀﺤﻲ ♡ ﺗﺴﺎﻣﺢ ............ ﻭﺍﻧﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ♡ ﺗﺠﺮﺡ ♡ ﺗﺨﺪﻉ ♡ ﺗﺨﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺛﻼﺙ ♡ﻣﺘﻜﺒﺮ ♡ ﺟﺎﻫﻞ ♡ ﺧﺎﻳﻦ ﻭﺍﻋﻄﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺛﻼﺙ ♡ ﺍﻟﻤﺤﺒﻪ ♡ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ♡ ﺍﻟﻜﻠﻤﻪ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺐ ﺷﺨﺺ ﺍﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺛﻼﺙ ♡ ﺍﻷﻣﺎﻧﻪ ♡ ﺍﻟﺼﺪﻕ ♡ ﺍﻹﺧﻼﺹ _____________________________________ •• ¹ + ¹ = ¹ •• لُغۃ عشق لمْ تعرِفہآ ﺎلريآضيآت ♥ .. || _____________________________________ كآن في يوم من الايام ، رجلٌ حكيم اسمه هوهوُ جلسَ بينَ النآسْ , وألقى مزحةْ , فضحكَ الكل كالمجآنينْ , ثمَّ قآلَ نفسِ المزحة مرة أخرى* , ضحكَ القليلْ منَ النآسْ , ثمَّ ألقى نفس المزحة عدة مرآتْ *, فلمْ يضحكْ أحدْ , فابتسمَ وقآلْ : إذآ توقفتمْ عنِ الضحكِ لنفسِ المزحةْ , فلمآذآ تستمرونَ بالبكآء على نفسِ الجرحْ.. .. شنووو آني :D _____________________________________ ♥If one day u feel like crying♥ ♥اذا يوم من الأيام شعرت بالبكاء♥ ♥Call me♥ اتصل بي ♥I dont promise that I will make laugh♥ ♥لن اوعدك باني سوف اجعلك تضحك♥ ♥But I can cry with u♥ ♥لاكني استطيع البكاء معك♥ ♥If one day u want to runaway♥ اذا يوم من الأيام اردت الهروب ♥Dont be afraid to call me♥ لا تخف من ان تتصل بي ♥I don’t promise to ask u to stop♥ لن اوعدك بأني سوف اوقفك ♥But I can run with u♥ لاكني استطيع الهروب معك ♥If one day u dont want to listen to anyone♥ اذا يوم من الأيام لا تريد ان تستمع لأحد ♥Call me♥ اتصل بي ♥I promise to be there for u but also promise to remain quiet♥ سوف اكون هناك لأجلك..ولاكن ايضا سوف اضل ساكت ♥But one day if u call♥ ولاكن اذا يوم انت اتصلت ♥And there is no answer♥ ولم يكن هناك رد ♥Come fast to see me♥ تعال بسرعة لرؤيتي ♥Perhaps I need you♥ ربما احتاجك حمل يا زمن وشما ردت زيد ومن همومك حمل عليّ هموم واطحن ابگلبي وشما ردت اجرح وخليه الگلب ينزفلك ادموم واخذهة الفرحة وشما ردت ابعد ترى الفرحة علينة ابد ما اتلوگ وكومهة الحزان علينة مثل اتلال صدگ اذا خلصنة حزن راح ابوگ وك احنة انبوگ الحزن وانعوف الفراح لان علينة بس الحزان اتلوگ وك يا زمن لبسني ثوب الحزن واضحك احنة نزلنة والواطي صاير فوگ دنيا صعدت ابناء الخطيئة ونزلت اكرام وكت خلة العبيد بالحرار اتسوگ ... ڪـلت للـدنيا بـرب ڪـالتلي تيـت ..خـفت اضربـها بـلوڪ تسويـلي دليـت ... لا تلف وتدوٍر وتحسبني هيّــن . . . . ! 3-| انـــآ موٍ لعبـﮧ وٍمكتوٍب عليها " Made in China " . . . ! ....انــــا ...... Made In Iraq ♥ ۆِﺂذا بّـدت ﺂللعبـہ . . . لْآ تْـفگر ﺂنـها تنـتهي .. من ﺂلمٌستحيل ..!! ﺂن ﺂتغير مع شخص وأعامله بقسوھ .. إلا وقد رأيتْ منهٌ تغيّراً تجآهي ... !! لا أگون وﺂضح ﺂلآ ~» (مع من هو وﺂضحاً معَي).. ولا ﺂكون غآمض ﺂلا ~» (مع من هو غآمض معي ).. وبالتآلي .. : ليسَ علي ملآمھ .. ! فــ " ليراجع كلاً نفسھ وتصرفآتھ " .. !! هذآ ﺂنا .. !! وسأظلّ ﺂنا ♥ ................. ايـآڪَ مِنْ أولئك الذين لا يتذڪَروڪَ إلا وقت حاجتهم.. فجأة تلوح لهم صورة وجهڪَ الـ مُنقذ] !.. فينفضون الغبار عن ملامحڪَ.. ويتصنعون اللهفة للقائڪَ ويعيدوڪَ لـ [ حياتهم ] فجأة.ويعيدوڪَ لـ [ سلة مهملاتهم ] فجأة ! ويركنوڪَ في [ عقلهم الباطن ] فجأة .. لحين الحاجة لڪَ مرة أخرى.. !! .. حڪمـه !! لآ تتخذ قرآرآتَ .، وآنت فيَ قمة الغضبَ ! لآ تعطيَ وعــودَ .، وآنت فيَ قمة السعـآدهَ! ... ..... صآر إلك بگلبي إدمآن واصبحت ماعيش من دونگ من عرفتگ انته تهواني صار للدنيه طعم ثاني شلون لو عني يبعدونگ .... العععرآقيوِن ♥ لم يخلقو عبثاً . . . . ♥ العععرآقيوِن ♥ خلقو لكي يعلمو العالم سر الأنتماء . . . .♥ . //////////////////////////////////////////////////////////////::: . ___________________________________ I AM A emo boy ^_^ ......... │▒│ /▒/ │▒│/▒/ │▒ /▒/─┬─┐ │▒│▒|▒│▒│ ┌┴─┴─┐-┘─┘ PEACE │▒┌──┘▒▒▒│ └┐▒▒▒▒▒▒┌┘ I'll RaP TiLl i DiE ♪♫╚►...ılıllılı... No Music(nO rAp No LiFe) No Life ...ılıllılı...◄╝♪♫ the king of rap \\\\ُEMINEM///// You can try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em But you won't take this thing out these words before I say 'em Cause ain't no way I'm let you stop me from causing mayhem When I say 'em or do something I do it, I don't give a damn What you think, I'm doing this for me, so f*ck the world Feed it beans, it's gassed up, if a thing's stopping me ________________ i like other types of music like: rock,pop and other artists like: kesha,miley cyrus,avril,ne-yo, enrique iglesias,akon,taio cruz,rihanna ...... et many many others (a little bit of every thing:) .................................................................. fUcK (metal) and FUCK everyone love it __________________________________________ My life ..... My rules ..... هدوئي ليس حالة من العزله ، ولكن هكذا ( الملوك ) ، فأنا أبتسم عند الهزيمه ، واتواضع عند النصر ، واذا وصلت إلى القمة، اترك بصمتي وارحل ) لا تستفز هيبتي كي لا أبعثر وجودك !.....يعني من الآخر الزم حدودك كي لا أنهي وجودك إنْ لَمْ تُـعجبُكْ ﺷ̲ﺧ̲ﺻ̲يَـﭠ̯يـﮯ أخِذهَـآ بـ الععِرآقيْ ┈̥-̶̯͡»̶̥ ﻁ̲ـبگ مَرض *_^ 6- DON'T EVER COPY MY PROFILE INFO 2 YOUR'S ... BECAUSE IF U DO THAT ... I WILL SCREW SO BADLY !! xPp ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, #,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,# ###,,,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,,,### ####,,,,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,,,,#### ,#####,,,,,,,,,,#####,,,,,,,,,,,#####, ,,######,,,,,,,#####,,,,,,,,######,, ,,,#######,,,,#####,,,,,#######,,, ,,,,,#######,,#####,,#######,,,,,, ,,,,,,,###################,,,,,,, ,,,,,,,,,,#################,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,##############,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,###########,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,########,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,######,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,###,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,#,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ** sO tHoSe ArE mY rUlEs & U hAvE 2 AcCePT tHeM 2 Be My FrIeNd ** ** If yOu DoN't LiKe Me Or My rUlEs yOu CaN sImPlY rEmOvE mE FrOm YoUr FrIeNdS I dOn'T eVeN cArE :P ** ** I lOvE mY hAtErS CaUsE tHeY aLwAyS mAke Me pOpULaR ** **I'M NOBODY .. NOBODY IS PERFECT .. THEREFORE .. I'M PERFECT xP** **I'm Cool ... ... I'm EvEryThiNg YoU'rE NoT xP** **I'm SomeOne You Can Never Be xP xD** **My NaMe Is wHaT jUsT cALL Me wHaT yoU WaNt** :D **U see U Like U Try U FaiL ... MeAnWhiLe... I seE I Like I wanT I geT** **I JuSt HaTe aLoT oF pEoPLe ..... OoOoOo I kNoW i'm FaBuLoUS** xPp **ιlιlι |♥| ஜ Sam.j ஜ |♥| ═══ιlιlι I'm FטηҜγ & I`m KinDa CraZy ^_^ (●̮̮̃•̃)(。◕‿◕̃) .•¨¯`•. ★☆ I'm different BUT☆★ I'm Me★☆☆** (-̮̮̃-̃) (-̮̮̃-̃) I hAvE nO sOuL & I hAvE nO hEaRt (-̮̮̃-̃) (-̮̮̃-̃) ►►►HaTe Me Or LoVe Me BuT It MeAnS tHaT yOu Are ThInKiNg AbOuT mE►►► ►►►fUcK wHo HiDe HiS \ HeR rEaL pErSoNaLiTy ►►► ►►►^¤Break mY hearT DesTorY MY SouL & Leave me CrYing... I'd STiLL Love u...& I won'T ExpeCT u tO Love me iN ReTurn ¤^►►► ►►►^_^ ForgeT The Times he waLked ForGet The Times he made u Cry FoRgeT The Times he Said uR Name ForGeT The Times & don'T PReTend RemembeR Now he'S jUsT less than UR Friend ^_^►►► ► HeY yOu Watch YOur MOuth ArOund Here .. Ya3ni KOlO Ye7terem Nafso B2a► plZ Tp3n xPp xD ►►►2LBY OFFLINE BS 3A2LY ONLINE 7AYATY BUSY BS 3OMRY AWAY BS 7OBBY 2ALK BLOCK 4 EVER►►► ☻◈◈◈ FUCK LIFE☻◈☻ FUCK LOVE◈◈◈☻ . . . . . . . . . ./¯/) . . . . . . . . . /¯ / . . . . . . . . /. . / . . . . . /¯`/'. .'/¯¯) . . . . ./'/. /. . /. . /. /¯\ . . . . ('(. . . . . .¯/'. .') . . . . .\. . . . . . . . .'. ./ ☻◈◈◈ FUCK LIFE☻◈☻ FUCK LOVE◈◈◈☻ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ════════════════════════════════════════════════════════════════ ════════════════════════════════════════════════════════════════ ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ ((˙·٠•●♥LOvE LiSt Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄●•٠·˙)) I ♥ ALLAH I ♥ MESSANGER MOHAMED I ♥ MOM & DAD I ♥ MY BEST FRIENDS I ♥ ME & My DAMN STYLE xPp I ♥ MY MOBILE & LAPTOP I ♥ FACEBOOK & YOUTUBE I ♥ YAHOO - MSN - EBUDDY - NIMBUZZ I ♥ ROCK - RAP - HIP HOP - POP - METAL SONGS I ♥ TRANCE - HOUSE - TECHNO - ELECTRO MUSIC I ♥ CUTE YOUNG ACTORS :P I ♥ DRINKS (PEPSI - RED PULL - MOUNTAIN DEW - FAYROUZ - NESCAFE GOLD - COFFE MIX) I ♥ CHOCOLATES (GALAXY - CADBURY - MORO) I ♥ WWE SHOWS (RAW - SMACKDOWN - NXT) I ♥ ENGLISH SONGS & MUSIC I ♥ ENGLISH MOVIES & TV SERIES & HORROR MOVIES I ♥ WRITING SONG LYRICS & READING ENGLISH POETRY I ♥ EVIL BLOODY CRAZY FUNKY SHITS I ♥ LONELINESS - DARKNESS - FREEDOM I ♥ TRYING 2 MAKE EVERYONE HAPPY I ♥ SUMMER CUZ THERE'S NO SCHOOL OR EXAMS I ♥ BLACK - RED - BLUE I ♥ TOP MOVIES - MTV - MBC CHANNELS I ♥ TURKISH SERIES I ♥ KIVANC TATLITUG (MOHANNAD..... KIVO) xD ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ ღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღღ ════════════════════════════════════════════════════════════════ ════════════════════════════════════════════════════════════════ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ((˙·٠•●♥HaTe LiSt Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄●•٠·˙)) I HATE >>> LOSING PEOPLE WHO I LOVE I HATE >>> GOODBYES I HATE >>> BETRAYERS I HATE >>> LIARS I HATE >>> STUDYING I HATE >>> FAKE PEOPLE I HATE >>> FAKE FRIENDS I HATE >>> SELFISH PEOPLE I HATE >>> SUNNY WEATHER I HATE >>> POSERS I HATE >>> EVERYTHING ABOUT MY FUCKIN SCHOOL I HATE >>> HEARTBREAKERS I HATE >>> FRIDAYS I HATE >>> BASBOSA NAME ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫ I really don't like to talk about my self but when you talk 2 me Or read this .... I think you will know me very well .. MY PERSONALITY IS A FREAKIN MIX OF THIS QUALITIES WHICH R ... (( Evil - Bloody - Crazy - Violent - Cold - Fearless - Passionate - Dark - Mysterious - Friendly - Loyal - kind - Stylish - Adventurous -Funny - Heartless - Modest - Stiff - Savage - Furious - Rioter)) COOL HUH .. I kNOW :P xD Don't you ever tell me that you know me cause you really don't you don't even know what i'm capable of doing to you or to hurt you .... so take a good care of your words when you are talking to me What i hate the most is when people betray me or lie to me I'm not an easy person to deal or to live with but i like who i am ....HELL that's even makes my day better Don't you ever try to hurt me cause ....... A- 100% you will fail B- when my revenge time comes ... it's gonna be so sad for you really ((As they say ......... pAyBaCk Is A BiTcH !! )) I love to be alone because that's better than to be with fake or wrong people I aM who aM I..and i won"t be what you want me to Be...! I won't change myself 4 anyone but maybe i'll improve somethings in my life style & sure i won't tell you about those things :P I'm Single , Not Because There's NoBody wants Me .. It's Because The Lucky GirL Is Still waiting To Be Chosen By Me .. I'm crazy about evil - dark - gothic - mysterious stuff 100% You really don't want to mess with me when i get mad so watch out !!! With me you should always ... KEEP yOur cOoL I'm a Normal person And a Strange one At The Same Time .... Hell Yeah !! Nothing will make me more happier If yOu Wanna Make A True Friendship with me .. I Just Have Some Points:... You Should Be Totally Honest & loyal & prove that yOu really are a GoOd friend :) sO ... Be hoNest wiTH me ,, aNd i'll Be your very beSt FrieND.... oOoOoOoOH yOu love Me ?? o0oh My God !! i Love me too AlOoOoOt !! xD xPp But i love you Moore ;) xD If U really love me then ... LoOk deep iNto my eyes..say you Love Me.. and show me tHat you reaLly mEan it jUsT Prove it 2 me I can do anything i want in anytime but i have 2 be in a good mood ... sO if i want something i get it no matter how long it takes .....((Believe me that's not just talking)) I'm Not a Bad Person.. But Am Not aN anGel Either & I dUn like to be pLayed I always eat my hands nails ... hell i don't even know why i'm doing that I'm addicted to weird crazy things ..... i'm a freaky Boy & damn i like it !! 100 % I'm a rules breaker girls as they all say ** RULES R MADE 2 BE BROKEN ** Don't even think about asking me 4 my mobile number cuz that's fuckin ridiculous !! & Who the hell are you 2 ask me 4 it .. !! Remember ... Don't let anyone become your everything in ur life cuz when they're gone you have nothing ((THAT'S HURTS)) ... ((Try it before)) I don't forget & I don't forgive .... sO with me you only have 1 chance !! sO Take it very well .... & ((Keep that in your mind)) Some people just keep copying my bio stuff & paste it on their wall i have no idea why the hell they do it but i think that's mean that what's written by ME is damn AWESOME xPp xDd But 1 last thing ... U will never ever gonna be like ME don't U even try & if U did people will know that's not the real U & U R just a FAKE COPIER i'm nOt an emO shiT oR punK Or meTal heaD Or SaTaNiC Bla Bla Bla I Have My Own sTyLe ... sO plz DoN't asK Me IF i'm a freakin emO Or any shiTs elSe cUz i Hate this Fuckin QuesTioN simply i'm jUsT ME !! I Hate Smoking ... (̅_̅_̅(̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ Cuz it's Dangerous ┣▇▇▇═─ & it may lead to Death ..That doesn't mean That I hate SmOkErS.. :P xD I'm fucking sick of you ... telling me what to do how to solve a problem ... that was caused by poor you You say White ... I say Black You say Paris hilton ... I say Avril Lavigne You say justin bieber ... I say Emin3m You say Pop ... I say Rap/HipHop You say I'm Weird ... I say I'm FREAKIN DIFFIRENT (( THAT'S REAL )) sOoOoO If you don't believe any of this all i can say to you is ........ Just try me once !!! .... & I'll prove it tO yOu Or make u regret ... It depends on who The Hell are yOu ..... !!! :P xD some people don't understand the way i'm some are hurt by the way i talk but what can i do if that's the real me sorry i am not perfect but defiantly not fake **I'm not perfect & I'm not the best in the world .. BuT i really Like myself this way & I thank god for who i am i wouldn't dream of more than what god gave me** ♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫ (`'•.¸ .(`'•.¸*¤* ¸.•'´) .¸.•'´)(`'•.¸ .(`'•.¸*¤* ¸.•'´) .¸.•'´) NeVeR wAnTeD 2 bE sOmE1 eLsE aLwAyS wAnTeD 2 bE mE ĪM ŊŐŤ Ťĥê BĚŜŤ BŨŢ ŊŎ ǿŊĘ ĭŝ ŁĬĶĒ MĒ (¸.•'´ .(¸.•'´*¤* `'•.¸) .`'•.¸)(`'•.¸ .(`'•.¸*¤* ¸.•'´) .¸.•'´) •.••.•ҳҲҳ•°•ҳҲҳ I'M A FREAK & I GOT MY OWN STYLE SO WHAT U SEE IS WHAT U GONNA GET .SO TRY 2 DEAL WITH IT•ҳҲҳ•°•ҳҲҳ Ҳ̸ҳ••●●••ҳ̸x(●̮̮̃•̃) IF U CAN'T ACCEPT THAT WELL THEN ..... ((.. ScReW yOu ..)) Ҳ̸ҳ••●●••(●̮̮̃•̃)ҳ̸x ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ••••••••►TO FIND ME : ... YOU GOTTA BE SMART TO CATCH ME : ... YOU GOTTA BE FAST TO GET ME : ... YOU GOTTA BE KIDDEN◄•••••••••• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ● DoN't lie .. ● DoN't hate .. ● DoN't cheat on Ppl who trusts you .. ● DoN't Be cruel ● aND Never To Be SaD .. --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- MY TOP 16 FAVOURITE DJS R ... 1- ARMIN VAN BUUREN 2- FERRY CORSTEN 3- TIESTO 4- D-DEVILS 5- BASSHUNTER 6-ALI & FILA 7- ROGER SHAH 8- NEPTUNE PROJECT 9- DAVID GUETTA 10- DAVID VENDETTA 11- ABOVE & BEYOND 12- ATB 13- DEEP DISH 14- DAFT PUNK 15- DEAD MAU5 16- MARKUS SCHULZ --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- MY TOP 30 FAVOURITE BANDS R ... 1- Breaking Benjamin 2- Disturbed 3- skillet 4- Linkin Park 5- 3 Doors Down 6- Evanesence 7- 3 Days Grace 8- The Fray 9- Lifehouse 10- Red 11- Within Temptation 12- Nickelback 13- Westlife 14- Tatu 15- Slipknot 16- 30 Second To Mars 17- Daughtry 18- creed 19- Crossfade 20- Korn 21- Backstreetboys 22- Staind 23- Seether 24- Snow patrol 25- Hinder 26- Paramore 27- Flyleaf 28- Coldplay 29- Jonas brothers 30- Boys like girls --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- MY TOP 31 FAVOURITE WRESTLERS IN THE WWE R .... 1- Shawn Michaels (HBK) ... (SWEET CHIN MUSIC) 2- Edge (THE RATED R SUPERSTAR) ... (SPEAR) 3- Undertaker (THE DEAD MAN) ... (TOMBSTONE PILEDRIVE) 4- Triple H (THE GAME) ... (PEDIGREE) 5- Randy Orton (THE VIPER) ... (RKO) 6- Rey Mysterio (THE MASTER OF THE 619) ... (619) 7- John Morrison (THE MONDAY NIGHT DELIGHT) 8- John Cena (THE CHAMP) ... (STF) 9- Christian (CAPTIN CHARISMA) ... (KILLSWITCH) 10- Dolph Ziggler (THE NATURAL) ... (ZIG ZAG) 11- Wade Barrett (THE PINNACLE) ... (THE WASTELAND) 12- Heath Slater (THE ONE MAN ROCK BAND) ... (LEAPING REVERSE STO) 13- Justin Gabriel (THE SOUTH AFRICAN SENSATION) ... (450 SPLASH) 14- The Miz (THE AWESOME ONE) ... (SKULL CRASHING FINALE) 15- R-Truth (THE TRUTH) ... (LIE DETECTOR) 16- Kane (THE BIG RED MONSTER) ... (TOMBSTONE PILEDRIVE) 17- Big Show (THE GAINT) ... (COLOSSAL CLUTCH) 18- Daniel Bryan (THE AMERICAN DRAGON) ... ( THE LEBELL LOCK) 19- CM Punk (THE STRAIGHT EDGE SUPERSTAR) ... (GTS) 20- Drew McIntyre (THE CHOSEN ONE) ... (FUTURE SHOCK) 21- Sheamus (THE CELTIC WARRIOR) ... (THE IRISH CURSE) 22- Evan Bourne (AIR BOURNE) ... (AIR BOURNE) 23- Kofi Kingston (KOFI JAMAICA) ... (TROUBLE IN PARADISE) 24- Alberto Del Rio (THE PRIDE OF MEXICO) ... (FLYING ARMBAR) 25- Mark Henry (THE WORLD'S STRONGEST MAN) ... (BEAR HUG) 26- Ezekiel Jackson (BIG ZEKE) ... (THE BOOK OF EZEKIEL) 27- Santino Marella (THE MILAN MIRACLE) ... (THE COBRA) 28- Manson Ryan (BATISTA JUNIOR) 29- Vladimir Kozlov (THE MOSCOW MAULER) ... (THE IRON CURTAIN) 30- Yoshi Tatsu (THE RISING SUN) ... (OCTOPUS HOLD) 31- Sin Cara (THE INTERNATIONAL SENSATION) ... (MOONSAULT SIDE SLAM) --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- MY TOP 10 HORROR MOVIES CHARACTERS R .... 1- Resident Evil 2- The Grudge (The Curse Continue’s x) 3- Jason Voorhees (Friday the 13th) 4- Michael Myers (Halloween) 5- Leather face (The Texas Chainsaw Massacre) 6- Chucky (Bride of Chucky) 7- The Blair Witch (The Blair Witch Project) 8- Hannibal Lecter (Hannibal) 9- Emperor Palpatine (star wars) 10- Jigsaw (Saw) 11- The joker (Batman) --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• **I lost everything I worked so hard to get & now im sinking in regret** **I deserve anything that might happen to me & if I can go back in time I swear I'd count till three** **I'd try to fix everything & to keep my friends near Loosing them was always a haunting fear** **I ruined everything I worked so hard to build & now my empty castle is with guiltiness filled** **Cast a curse upon my bruised poor soul I forgot that once "The Hero" was my role** **Look at me now i'm just a puppet doll & I don't even know who's holding the strings among what I used to have what's left is few worthless things** **I lost my real dream I'm left in confusion there's a clear path ahead of me but I'm chasing an illusion** **I never thought that being strong is a crime What have i done I wish I can go back in time** **I'd make the sea less camouflaged with blue I swear I'd kill myself before hurting you** •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• •*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•.¸¸.•.¸¸.• ✿◠‿◠ ◕‿◕✿ ✿◠‿◠ ✿◠‿◠ ◕‿◕✿ ✿◠‿◠ U make me laugh♥ U make me cry♥ 4 every truth♥ 4 every lie♥ U make me jump♥ U make me shout♥ 4 every promise♥ 4 every doubt♥ U make me smile♥ U make me frown♥ 4 every up♥ 4 every down♥ U make me love♥ U make me hate♥ 4 every kiss♥ 4 every spate♥ U make me safe♥ U make me fear♥ 4 every hug♥ 4 every beer♥ U make me sound♥ U make me sick♥ 4 every praise♥ 4 every kick♥ 4 my dearest♥ 4 words unspoken♥ Despite the love♥ We r broken♥ ✿◠‿◠ ◕‿◕✿ ✿◠‿◠ ✿◠‿◠ ◕‿◕✿ ✿◠‿◠ ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: ıııılıılllıılll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅lılılılllılı♥ I LOVE ◔̯◔ MUSIC ♥ llıııııllılll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|ılıııllllılı ´´´´´´´´´´´´o¶o$???´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´$?¢¶o?¶7´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´?¶??¶¢o7´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´7?7o7o$´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´$?¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶??¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¢$¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´1¶¢¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´?¶o¶¶¢´´´´´´´´´´´´´ ´?¶¶¶¶´´´´´´´?¶7¶¶$´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶$¶¶´´´´´´´$¶o¶$$´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶??¶´´´´´´´?¶?¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´¶¶??¶¶´´´´´´¢$¢¶¶?´´´´´´´´´´´´´ ´?¶$?$¶¢´´´´´$¶o?¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´1¶¶??¶¶o´´´´o?o¶¶¶´´´´´´$¶¶¶?´´ ´´¶¶???¶¶¶¶¶¶$?o$?¶´´´´´?¶7´?¶´´ ´´´¶¶?$¶´¢¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´¶¶´´¶¶´´ ´´´?¶$$¶´´´´´?$o¶$¶´´´´¶¶o´´¶o´´ ´´´´¶¶$¶¶´´´´¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶´´´7¶´´´ ´´´´´¶¶$¶o´´´1777177¢o1´´´´¶o´´´ ´´´´´´¶?¶¶´´77´´o´´´´´´´´´¶¶´´´´ ´´´´´´¶?$¶$1¶¶¶¶¶¶¶¶71´´´¶¶´´´´´ ´´´´´´¶??¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´ ´´´´´1¶??¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´¶o´´´´´ ´´´´7¶¶?$¶´´o???¶¶¶¶´´´7´¶o´´´´´ ´´´o¶¶??¶¶´´??´´´´´´´´1?$¶¶o´´´´ ´´1¶¶??¶¶o´1¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´¶?¶¶´´´ ´´¶¶???¶?´´´´´´´$$¶¶´´´´´´´´¶¶´´ ´?¶$??$¶´´´´17´´7´´´´´´´´´´´7¶?´ ´¶¶???$¶´´´´´o1´o´11´´´´´´´´´¶¶´ ´¶¶????¶?´´´´´´´1´´´´´´´´´´´´7¶´ ´¶¶????$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´po ´¶¶?????????$$$?$$$?$??¶¶¶¶7op ´?¶¶???????$$¢?$¶1¶$$¶?¶1$¶¶;´ I hate smoking vs Smokers (̅_̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅_̅()~~ :: :: :: :: :: :: :: ◄◄ * ►► In the _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.... ╔══╗ ®►►►♪♥ ♪♥ ◄◄◄® ║██║ ♫ ♫ ║ ●) ║ Don`t STop ..!!♫..I ♥ Music ♫ ♪♫ ● ╚══╝ TAMER HOSNY .. Don`t Stop ..!!♫ ×Ҳҳ KING OF GENERATION ×Ҳҳ ♪ ♪ the legend star ♪ ♪ ♪ With all due respect to the ─╬╬─ [̲̅K].[̲̅A̲̅].[̲̅D].[̲̅E].[̲̅M]:::: [̲̅A] [̲̅L].[̲̅S].[̲̅A].[̲̅H].[̲̅E][̲̅R]─╬╬─ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ♫.•*¨`*•♫.•´*.♫.•*¨`*•♫.•´*.♫.•*¨`*•♫.•´*. ιlıιllιlııιlıιllιlıιlıιllιlııιlıιlıιllιlııιlıι♫♪ |̲̅̅●̲̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|♫♪ ιlıιllıιııιlıιllιlııιlıιllıιllιlııιlıι ♫.•*¨`*•♫.•´*.♫.•*¨`*•♫.•´*.♫.•*¨`*•♫.•´*. I ♥ cARaze LoVE ♫ ♫ ♪ :::::::::::::::::::: $♥♥$_______________________________$♥♥$ $♥♥$__________$$$$$$$$$$___________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$__________$$$$$$$$$$___________$♥♥$ $♥♥$_______________________________$♥♥$ $♥♥$_______________________________$♥♥$ $♥♥$_______$$$$$_______$$$$$_______$♥♥$ $♥♥$_____$$$$$$$$$___$$$$$$$$$_____$♥♥$ $♥♥$____$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$____$♥♥$ $♥♥$____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____$♥♥$ $♥♥$_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$♥♥$ $♥♥$_______$$$$$$$$$$$$$$$$$_______$♥♥$ $♥♥$_________$$$$$$$$$$$$$_________$♥♥$ $♥♥$___________$$$$$$$$$___________$♥♥$ $♥♥$____________$$$$$$$____________$♥♥$ $♥♥$_____________$$$$$_____________$♥♥$ $♥♥$______________$$$______________$♥♥$ $♥♥$_______________$_______________$♥♥$ $♥♥$_______________________________$♥♥$ $♥♥$_______________________________$♥♥$ $♥♥$____$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$____$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$_________$$$$$______$♥♥$ $♥♥$______$$$$$$_______$$$$$$______$♥♥$ $♥♥$_______$$$$$$_____$$$$$$_______$♥♥$ $♥♥$_________$$$$$$$$$$$$$_________$♥♥$ $♥♥$___________$$$$$$$$$___________$♥♥$ ><><><><><><><><><>< ❶ ► Real Name { abdulla salam } ❷ ► Born in { 1996 \ 6 \ 10 } ❸ ► home { Baghdad } ❹ ► Current country { IRAQ } ❺ ► Location { F.C.BARCALONA } ❻ ► Sexual { Iraqi } ❽ ►Mobile { ҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳҳ̸Ҳ̸ҳ } >> This Is |̲̲̅̅I||̲̲̅̅R||̲̲̅̅A||̲̲̅̅Q||̲̲̅̅I||this is ma Home << ◄████▓▓▓▓▓▓▓░░░ I ♥ myself ░░░▓▓▓▓▓▓█████► << I am a Muslim ♥ >> ღ(。◕‿◕。)ღ _̴ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡ ღ(。◕‿◕。)ღ ♥ I )̲̅ζǾṾễ Д$ ♥ . [████]100% •●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠ ılı.------Volume------.ılı. : ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ " mai " ♥ : :: : : : : :: : : : : : : : : : : : : : !________________.♫♥.__________ !________________.♥♫♥.____________.♥. * .* .. !________________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * .* . * . !________________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * .* . !_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * . * . !__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * .* .. !_____.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * . * . * .. !__________-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. !_______________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. !________________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. !________________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. !________________.♥♫♥.____________.♥. * ◄◄ * ►► •♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●• ♪♫•♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●• ♪♫•♥ ♥●• ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ()̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ҳ̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ )̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ())̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ())̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ (@))̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) ҳ̸Ҳ̸ҳ̸(๏̯͡ ๏ҳ̸Ҳ̸ҳ̸ ())̸Ҳ̸ҳ̸๏̯͡๏)ҳ̸Ҳ̸ҳ̸) •♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●• ♪♫•♥ ♥●•♪♫•♥ ♥●• ♪♫•♥ ♥●• ♫-: ДŋД MâŚŦħł4 2γ 7âĢâ ŦȜmłħâ ȜśħâŊγ ♥ . -' MâŦ2ǿł4 2Ŋĸ ŜħâŖ!Ŋγ ♪♪|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|♪♪ -' 2łbγ ĸДŋ γД 7b!bγ ДŋǻŊγ ♥ ..ılıll.ılıll ♥ . [[[[ SOONG gA7eeD]]]]] -' 7b!bγ ДbȜĐ ĶđД 7b!bγ ДbȜĐ ß2â ♥ . -' ŵ γДŖęŦ Ŧ2ĐęŔ ŦŋŚǻŊγ .ılıll.ılıll ♥ . █♥ ★ ♣ KADM ██♥ ★ ♣ lOoOoVe100% ███♥ ★ ♣ 99.5% CrAzZzzYy ████♥★ ♣ 98% DaNcCcC █████ ♥★ ♣ 97% cUte ██████♥ ★ ♣96.5%BaD Mo0o0oD ███████♥ ★ ♣ CrYyYy 50% ████████♥ ★ ♣ LOoVe My FrNdZzzZ █████████♥ ★ ♣lOove FaCe BooK ██████████♥ ★♣ My LiFE ███████████♥ ★ ♣ LiKe CoMMeNtS =D ████████████ ♥ ★ ♣ lIiIiIIkZzZ █████████████ ♥ ★ ♣ EMO0O STYLE ██████████████ ♥ ★ ♣ GiRlSssss ███████████████ ♥ ★ ♣ MuSiC ████████████████ ♥★FaShoiN >>>>><<<<<<<<< (¯`v´¯) `*.¸.*´ ╔════════════════★ Tuяn ═Up Tнe Vσℓυмe♪ : .ılı.------Volume------.ılı. : ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ █ : Min- - - - - - - - - - -●Max : : ► Play ▌▌ Pause ■ Stop ╚═══!? (•̪●) ĶєËϼ ѺµŦ !!!!!!!! ◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ ╔══╗♪♥ ║██║ I LOVE HOUSE MUSIC♪ ║(O)║♥ ╚══╝ ♥♥♥♥ "♥♫Music is mY Life♫♥'' .ılı.-------Volume-------.ılı. ▄ █ ▄ █ ▄ ▄ █ ▄ █ ▄ ღ.like music ♥ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀ XP ... :::::::::::::::::::::::::::::::: آأنا هو آأنـآآ ,, لم آتغَير .. ولنّ آتغَير :) فـ / آنا آأعآآمل آألأشخَآأص كَمآآ يعَامِلونِي هٌم ;) آأحبٌونِـي .. ~ آأحببتٌهم| A |♥..... كَـرهٌونـي .. ~ كَـرهتٌهم </3... :D ................ Too0oZ ....................... لَن آأندمّ عَلى فِرآ!ق آحدِ (= مَن يرِيدٌنـي سَيبقَى بقٌربِـي ,,, ومَن تَحلو حَيآآته بفِرآأقِي ..) :P .... فـ مع ألف سلامة @@ ولله يزيد ويبأإرك ... ........................ رفـ|عت أأالجلـسة .. .<|NEXT |..... :(= << >> << >> << >> << >> ........♥........♥ .....♥..............♥ ...♥...................♥ ..♥.....................♥ .♥.......................♥... ......♥....♥ ♥........................♥... ♥.............♥ .♥........................♥.. ................♥ ..♥........................♥. ..............♥ ......♥....................... ...........♥ ........♥..................... .......♥ ...........♥................. ....♥ ...............♥............. .♥ ..................♥.........♥ .....................♥....♥ ......................♥..♥ ........................♥ ........................♥ .......................♥ ........................♥ ..........................♥ __▒▒▓▓▒▒ __▒▓▓▓▓▓▒▒ _▒▓██████▓▓▒▒▒ _▓██████████▓▓▓▒▒____________▒▒▒▓▓ _▓██████████▓▓▓▓▓▒▒________▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒ _▒▓██████████▓▓▓▓▓▒▒_____▒▓██▓▓▓▓▓██▒ __▒▓██████████▓▓▓██▒▒__▒████▓▓▓▓▓▓█▓▒▒ ___▒▒▓███████████████_████████▓▓▓▓█▓▒ ____▒▒▓▓██████████████████████████▓▒▒▒ _____▒▒▓▓█████████████████████████▓▒▒▒ ______▒▒▓████████████████████████▓▒ _________▒▓██████████████████████▓▒ __________▒▓███████████████████▓▒ ____________▓█████████████████▓▒ _____________▒▓████████████▓▒▒ ______________▒▓██████████▓▒ _______________▒▓███████▓▒ ________________▒▓█████▓▒ _________________▒▓███▓▒ __________________▒██▓▒ __________________▒█▒ ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::خبرهمّ آني آحببببببڪ .. لآ بل آعشقِقققققڪ .. ﻻ بلِ آتنفسسسّسڪ.. آخبرهمُ آنڪ ؛ روحي، ... ... ... قلبي، حياتي ، دنيتيّ ، عشقِي ، . لآ بل أڪثرُ .. آخبرهمّ آنڪ مختلف .. آخبرهم آنِڪ آڪسَجيني .. آخبرهم آنڪ تعيش بداخلي .. آخبرهم آنڪ روح آستوطنت كياني .. آخبرهم آنني آختنق عندما تبتعد عني .. أخبرهم أنني احتاجڪ وافتقدڪ بسرعه .. آخبرهم آن يومي دونڪ ڪ آنه لم يڪن .. آخبرهم آن عيني لم تعشق غيرڪ .. آخبرهم آنني لآ آستطيع رؤيتڪ حزين .. آخبرهم آني " لآ آستطيع العيش دونڪ " .. آخبرهّم آنڪ ﺂنآ ♥ كـَككككككككمــَ أ‘عشقهْآآآآآآآآ عندماِ~ يأتيْ ألليلً وأحكيلهاًَ نعسانةًَ _________________________$$$ ____________________$$$$___$$$ $ __________________$$$$$$$_$$$$ $$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$ $$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$ $$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ $$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___________$$ $$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$___________$ $$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$ _$$$__$$_$$________$$$$$$$$$$$ _$$$_$$_____________$$$$$$$$$$ _$$_$$______________$$$$$$$$$$ ___$$________________$$$$$$$$$ _$$$$________________$$$$$$$$$ __$$$_________________$$$$$$$$ ______________________$$$$$$$$ ______________________$$$$$$$$ _____________________$$$$$$$$$__$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$ _____________________$$$$$__$$$$$$$$$$ >>>>>>>>>>> PAGES " https://www.facebook.com/xXHakersBLaCkHearts ......................... ::::::::::::::::::::::::::: .´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´ ´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´ ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶´ ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ xP xP xP xP xs XD xD xO ThE EnD ____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$______________ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________ _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________ ______$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$_______ ______$$$$$$$$$______________$$$$$$$$$______ _____$$$$$$$$$________________$$$$$$$$______ ____$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$______ ___$$$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$______ ____$$$$$$$_$_______________$$$$$$$$$_______ ___$$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$________ ___$$$$$$$$_______________$$$$$$$$$_________ ___$$$$$$$_______________$$$$$$$$$__________ ____$$$$_______________$$$$$$$$$$___________ _____$_______________$$$$$$$$$$_____________ ____$______________$$$$$$$$$$_______________ ____$____________$$$$$$$$$$_________________ ___$___________$$$$$$$$$$___________________ __$_$________$$$$$$$$$$_____________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$______________________________ ______$$$$$$$$$_____________________________ _______$$$$$$$$$____________________________ ________$$$$$$$$$___________________________ _________$$$$$$$$$$_________________________ ___________$$$$$$$$$$_______________________ _____________$$$$$$$$$$_____________________ _______________$$$$$$$$$$___________________ _________________$$$$$$$$$$_________________ ___________________$$$$$$$$$$_______________ _____________________$$$$$$$$$$_____________ _______________________$$$$$$$$$$___________ _________________________$$$$$$$$$$_________ ___________________________$$$$$$$$$________ ____________________________$$$$$$$$$_______ _____________________________$$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ ______________________________$$$$$$$$______ _____________________________$$$$$$$$_______ ____________________________$$$$$$$$________ ___________________________$$$$$$$$_________ _________________________$$$$$$$$___________ _______________________$$$$$$$$_____________ _____________________$$$$$$_________________ ___________________$$$$$____________________ _________________$$$$$______________________ ________________$$$$________________________ _______________$$$__________________________ ______________$$____________________________ _____________$______________________________ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ا

Nasiriyah, Dhi Qar, IraqGet Frontback to see my photos