#Alone #Travel #Gaurav #Dhwaj #Khadka #Karmaihiya #Sarlahi #Nepal #Bridge #Bagmati #River #Hiking #Selfie #Cross #Me #Self

gauravdhwajkhadka

  • +11