#Bridge #Bagmati #Gaurav #Dhwaj #Khadka #Karmaihiya #Sarlahi #Nepal #Alone #Travel #Hiking #Life #Time

gauravdhwajkhadka

  • +25