Baseball court exchange! Taiwan is as beautiful as Spain :) #TaiwanPictoPic #TaiwanToSpain

chin_chin